Family book of Ellen Maria Amalia Neilson

Spouses